Экономика
Докторантура

Экономика
8D04101

 • Оқытылу тілдері

  Қазақ, орыс тілі

 • Оқытылу мерзімі

  Оқу мерзімі: 3 жыл

 • Академиялық дәрежесі

  8D04101"Экономика" мамандығы бойынша философия докторы (PhD)»

 • Білім беру бағдарламасының миссиясы

  Қоғамды, экономиканы, өндірісті, ғылымды жетілдіру және жаңа технологияларды әзірлеу мәселелерін шешуге қабілетті жаңа формациядағы ғылыми, ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау.

 • Бағдарламаға тоқталсақ

  Білім беру бағдарламасының мақсаты: қоғам, экономика, өндіріс, ғылым және жаңа технологияларды әзірлеу мәселелерін шеше алатын жаңа формациядағы ғылыми, ғылыми-педагогикалық кадрларды дайындау

  Түлектер міндетті:

  - осы салада қолданылатын зерттеу әдістері мен біліктері бөлігінде оқыту саласын жүйелі түсінуді көрсету;

   жоспарлау, әзірлеу, іске асыру және ұлттық немесе халықаралық деңгейде жариялануға лайық ғылыми облыстың шекарасын кеңейтуге өзіндік ерекше зерттеулермен үлес қосу;

  - жаңа және күрделі идеяларды сыни талдау, бағалау және синтездеу; өз білімі мен жетістіктерін әріптестеріне, ғылыми қоғамдастыққа және қалың жұртшылыққа хабарлау; білімге негізделген қоғамның дамуына жәрдемдесу.

    8D04101 "Экономика" мамандығының білім беру бағдарламасын жүзеге асыру кезінде оқу жоспарларының модульдік принципіне, сынақ бірліктерінің жүйесін және сәйкес білім беру технологияларына негізделген оқу процесін ұйымдастырудың кредиттік-модульдік жүйесі қолданылады.

  8D04101 "Экономика" мамандығының түлектері келесі кәсіби қызмет түрлерін орындауға бағытталған.

   

  Түлектердің кәсіби қызмет салалары ұлттық экономика, әлеуметтік сала: білім беру, қызмет көрсету және бизнес салалары және т. б. үшін ғылыми бағыттар болып табылады.

  "Экономика" мамандығының бейіні бойынша докторлардың кәсіби қызметінің объектілері ғылыми-зерттеу институттары, жоғары оқу орындары, мемлекеттік және жергілікті басқару органдары; кәсіпорындардың, бизнес-құрылымдардың, ұйымдар мен ведомстволардың өндірістік-экономикалық, әлеуметтік-басқару, маркетингтік, қаржы-талдау қызметтері болып табылады.

  "Экономика" мамандығы бойынша экономика және бизнес докторларын бітірушілердің кәсіби қызметінің түрлері өндірістік-басқару, ғылыми-зерттеу, педагогикалық бағыттар болып табылады.

  8D04101 "Экономика" мамандығы бойынша докторантура түлегіне философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесі беріледі.)

  "Экономика" мамандығы бойынша философия докторы (PhD) :

  - бас экономист;

  -бас экономист-талдаушы;

  - халықаралық қатынастар жөніндегі бас экономист;

  - басқарманың мемлекеттік құрылымдарындағы әр түрлі бөлімшелердің басшылары;

  - әр түрлі меншік нысанындағы және салалық тиістілік кәсіпорындардың басшысы;

  — ғылыми-зерттеу институттарындағы ғылыми қызметкерлер;

  - ЖОО оқытушылары.

   

  Оқу нәтижесі:

  8D04101"Экономика" мамандығы бойынша философия докторы (PhD):

  - ғылыми зерттеулердің методологиясы мен әдістері;

  -ғылыми нәтижелердің түрлері: бірлі-жарым факт, эмпирикалық жалпылау, модель, заңдылық, заң, теория.

  - әлемдік бизнес әріптестігінің экономикалық, саяси, құқықтық, мәдени және технологиялық ортасының қазіргі жағдайы туралы;

  - қазіргі заманғы бизнесті дамытудың негізгі үрдістері туралы.

  8D04101 "Экономика" мамандығы бойынша философия докторы (PhD) білім мен түсінуді қолдана білуі тиіс:

  - ғылыми ақпараттардың үлкен массивтерімен жұмыс істеу, оның әр түрлі көздерімен өз бетінше жұмыс істеу;

  - іргелі ғылымда еркін бағдарлану;

  - кәсіби міндеттерді шешу үшін компьютерлік техниканы қолдану;

  8D04101 "Экономика" мамандығы бойынша философия докторы (PhD):

  - ғылыми - зерттеу жұмыстарын жүргізудің жалпы ғылыми әдіснамасы, логикасы мен технологиялары.

  8D04101 "Экономика" мамандығы бойынша философия докторы (PhD) коммуникативті қабілеті болуы тиіс:

  - өз қызметін талдау

  - ұйымдық-басқару шешімдерін табу және қабылдау.

  8D04101 "Экономика" мамандығы бойынша PhD докторы оқу дағдысы немесе оқуға қабілеті болуы тиіс:

  - атқарылған жұмыстың қорытындысын есеп, реферат, мақала түрінде ұсыну.

   

  Жалпы негізгі құзыреттер:

  1) ғылым эволюциясының негізгі даму кезеңдері және парадигмалардың ауысуы туралы; жаратылыстану (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) ғылымдарының пәндік, дүниетанымдық және әдіснамалық ерекшелігі туралы; тиісті білім саласының ғылыми мектептері, олардың теориялық және практикалық әзірлемелері туралы; тиісті саладағы әлемдік және қазақстандық ғылымның ғылыми тұжырымдамалары туралы; ғылыми әзірлемелерді практикалық қызметке енгізу тетігі туралы; ғылыми қоғамдастықтағы өзара іс-қимыл нормалары туралы; зерттеуші-ғалымның педагогикалық және ғылыми этикасы туралы түсінікке ие болу.

  2) білу және түсіну: жаһандану және интернационализация жағдайында отандық ғылымның дамуының қазіргі заманғы үрдістерін, бағыттары мен заңдылықтарын; ғылыми таным әдіснамасын; тиісті саладағы әлемдік және қазақстандық ғылымның жетістіктерін; ғылым мен білімнің әлеуметтік жауапкершілігін (түсіну және қабылдау); ғылыми коммуникация мен халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру үшін шетел тілін жетік меңгеру

  3) ғылыми зерттеулер үдерісін ұйымдастыру, жоспарлау және іске асыру; зерттеу саласындағы әртүрлі теориялық тұжырымдамаларды талдау, бағалау және салыстыру және қорытынды жасау; әр түрлі көздерден алынған ақпаратты талдау және өңдеу; қазіргі заманғы теориялар мен талдау әдістері негізінде академиялық тұтастықпен сипатталатын дербес ғылыми зерттеу жүргізу; ғылыми танымның шекарасын кеңейте отырып, өзінің жаңа ғылыми идеяларын генерациялау, өзінің білімі мен идеяларын ғылыми қоғамдастыққа хабарлау; ғылыми зерттеудің заманауи әдіснамасын таңдау және тиімді пайдалану; өзінің әрі қарай кәсіби дамуын жоспарлау және болжай алу

  4) әртүрлі ғылыми теориялар мен идеяларды сыни талдау, бағалау және салыстыру; аналитикалық және эксперименттік ғылыми қызметті атқара алу; зерттеу нәтижелерін жоспарлау және болжау; шешендік өнер және халықаралық ғылыми форумдарда, конференциялар мен семинарларда көпшілік алдында сөз сөйлеу; ғылыми жазу және ғылыми коммуникация; ғылыми зерттеулер процестерін жоспарлау, үйлестіру және іске асыру; зерттеу саласын жүйелі түсіну және таңдап алынған ғылыми әдістердің сапасы мен нәтижелілігін көрсету;ғылыми іс-шараларға, іргелі ғылыми отандық және халықаралық жобаларға қатысу; көшбасшылық басқару және ұжымды басқару; ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызметке жауапты және шығармашылық көзқарас; қазіргі заманғы ақпараттық және инновациялық технологияларды пайдалана отырып, патенттік іздеу жүргізу және ғылыми ақпаратты беру тәжірибесі; ғылыми ашылулар мен әзірлемелерге меншіктің зияткерлік құқықтарын қорғау; шет тілінде еркін қарым-қатынас жасау дағдысын игеру

  5) ақпараттық ағындардың тез жаңаруы және өсуі жағдайында ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызмет саласында; теориялық және эксперименттік ғылыми зерттеулер жүргізуде; ғылыми зерттеуде теориялық және қолданбалы міндеттерді қою және шешуде; тиісті саладағы мәселелерге кәсіби және жан-жақты талдау жүргізуде; тұлғааралық қарым-қатынас және адам ресурстарын басқару мәселелерінде; мамандарды жоғары оқу орындарында даярлау мәселелерінде; ғылыми жобалар мен зерттеулер сараптамасын жүргізуде; ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуд; тұрақты кәсіби өсуді қамтамасыз ету құзереттілігін игеру

   

  Кәсіби құзыреттер:

  - өндірісті ұйымдастыру, инвестициялық және инновациялық қызметті басқару және жоспарлау мазмұнын білу;

  - жаһандану жағдайындағы ұлттық экономиканың, еңбек нарығының, логистиканың, әлеуметтік экономиканың негізгі сипаттамалар мен үдерістерді;

  - өндірісті ұйымдастыру мен басқарудың қажетті нысандарын таңдау, басқару шешімдерін қабылдау;

  - адам, қаржы ресурстарын тиімді пайдалана білу;

  - экономикалық процестер мен құбылыстарды сипаттау және болжау үшін модельдерді құру және пайдалану;

  - әлеуметтік маңызды мәселелер мен процестерді терең талдау және түсіну және өз жұмысында әлеуметтік-гуманитарлық және іргелі ғылымдар әдістерін қолдану;

  - командада жұмыс істеу, өз көзқарасын қорғау кейбіреулері ұлттық немесе халықаралық деңгейде жарияланымдарға лайық болуы мүмкін жаңа шешімдер ұсыну;

  - республикада экономикалық реформалар мен елдің экономикалық даму бағыттарын жүргізу мәселелеріне өз үлесін қосу.

  Тағы да қызықты ақпарат:

  8D04101 "Экономика" мамандығы бойынша философия докторы (PhD) білу және түсінуі керек:

  • Ғылыми зерттеулердің әдістемесі мен әдістерді;
  • Ғылыми нәтижелердің түрлері:  жеке деректерді, эмпирикалық жалпылау, модель, заңдылық, заң, теория жайлы.
  • Әлемдік бизнес әріптестігінің экономикалық, саяси, құқықтық, мәдени және технологиялық ортасының қазіргі жағдайы туралы;
  • Қазіргі заманғы бизнесті дамытудың негізгі үрдістері туралы.

  8D04101 "Экономика" мамандығы бойынша философия докторы (PhD) білімін қолдана білуі тиіс:

  • Ғылыми ақпараттың үлкен массивіне сүйену, оның әр түрлі көздерімен өз бетінше жұмыс істеу;
  • Іргелі ғылымда еркін бағдар;
  • Кәсіби есептерді шешу үшін компьютерлік техниканы қолдану.

Контакт - центр