Бизнес-әкімшілік
Кафедра

Бизнес-әкімшілік

«Бизнес әкімшілік» кафедрасы 2022 жылы «Қаржы, есеп және бағалау» және «Экономика және инновациялық бизнес» атты екі кафедраны біріктіру арқылы құрылды.

Кафедраның миссиясы-Қазақстан Республикасының инновациялық даму проблемаларын шешуге бағытталған экономика және басқару саласында бәсекеге қабілетті мамандар даярлау

Кафедраның функциялары-білім алушының үздіксіз білім алуы, оның біліктілігін арттыруы және ғылыми-зерттеу жұмысына тартылуы үшін профессор-оқытушылар құрамы мен материалдық-техникалық базаның барлық әлеуетін тиімді пайдалану.

Кафедра оқу, әдістемелік, ғылыми-зерттеу және тәрбие жұмысын жүзеге асыратын «Тұран-Астана» университетінің Негізгі оқу-ғылыми құрылымдық бөлімшесі болып табылады. Бекітілген оқу пәндерінің циклі бойынша «Бизнес-әкімшілік» кафедрасы 6В04101 «Экономика», 6В04102 «Менеджмент», 6В04105 «Мемлекеттік және жергілікті басқару», 6В04104 «Қаржы», 6В04103 «Есеп және аудит», 6В04107 «Аудит», және 7М04101 «Экономика» бойынша бакалаврларды, 7М04102 «Менеджмент», 7М04108 «HR-Менеджмент», 7М04105 «Мемлекеттік және жергілікті басқару», 7М04104 «Қаржы», 7М04103 «Есеп және аудит», (ғылыми-педагогикалық және бейіндік бағыттағы) және 8D04101 «Экономика» Білім беру бағдарламалары бойынша даярлайды.

Кафедра жұмысы деңгейлері мен көрсетілген мамандықтар бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандарттарына, сондай-ақ ҚР кәсіби стандарттарына сәйкес кәсіби білімі, іскерлігі, дағдылары мен құзыреттілігі бар мамандарды теориялық және тәжірибелік даярлауға бағытталған.

Кафедра құрамына кафедра меңгерушісі, профессорлар, доценттер, аға оқытушылар мен оқытушылар кіреді.

Кафедра оқу, әдістемелік, ғылыми-зерттеу, тәрбие және басқа да жұмыс түрлерін қамтитын жылдық жоспарларға сәйкес оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу, тәрбие қызметін жүзеге асырады.

Кафедра қызметінің мәселелерін талқылау үшін жоспарға сәйкес айына кемінде бір рет тиісті шешімдер қабылдау үшін кафедра отырыстары өткізіледі. Кафедра отырыстарына барлық профессор-оқытушылар құрамы (ПОҚ) қатысады. Сондай-ақ кафедра отырыстарына университет басшылығының, деканаттың, басқа кафедралардың, Бөгде ұйымдардың өкілдері мен студенттер шақырылуы мүмкін. Кафедра өз қызметін «Тұран-Астана» университетінің бекітілген іс номенклатурасына сәйкес құжаттайды.

Мамандарды даярлаудағы бейіні мен рөлімен айқындалатын кафедраның құрылымы мен штатын ЖОО Ректоры бекітеді. Кафедра штаты нормативтік оқу жүктемесіне және оқу жүктемесін жоспарлау бойынша қолданыстағы әдістемелік ұсынымдарға сүйене отырып анықталады.

Кафедра мамандығы мен мамандануы пәндері бойынша оқу сабақтарын өткізу, оқу және өндірістік тәжірибені өткізуді ұйымдастыру мақсатында оның бейініне сәйкес келетін, олардың аумағында орналасқан және жұмыс істейтін кәсіпорындарда, ұйымдарда, мекемелерде оқу бөлімшелерін (кафедра филиалдарын) ұйымдастыра алады. Кафедраның оқу бөлімшелері заңды тұлға Әкімшілігінің келісімі бойынша «Тұран-Астана» университетінің «Бизнес және ақпараттық технологиялар» деканының ұсынысы негізінде ЖОО Ректорының бұйрығымен ұйымдастырылады және таратылады.

Кафедраның оқу бөлімшесі штаттық оқытушылар мен қызметкерлерден, сондай-ақ оның негізінде құрылған заңды тұлғаның жетекші мамандарынан жасақталады.

Кафедраның оқу бөлімшесінің қызметі бойынша шығындар заңды тұлғаның қаражаты есебінен қаржыландырылады.

Кафедраның оқу бөлімін ғылыми атағы, ғылыми дәрежесі бар басшы басқарады.

Оқу бөлімшесінің басшысы кафедра отырысында жұмыстың барлық түрлері бойынша есеп береді.

Кафедраның оқу бөлімшесі белгіленген талаптарға сәйкес оның жұмысының мазмұнын көрсететін құжаттаманы жүргізеді.

Бейініне сәйкес кафедрада оқу зертханасы немесе кабинеті болуы мүмкін. Бұл құрылымдардың мақсаты-кафедра пәндері бойынша оқу сабақтарының барлық түрлерін әдістемелік және материалдық-техникалық қамтамасыз ету және қызмет көрсету.

Оқу зертханалары кафедра жанынан құрылады.

Аталған құрылымдар мектептің ұсынысы мен тиісті кафедралардың қолдаухаты негізінде ЖОО Ректорының бұйрығымен ашылады.

Оқу зертханасының, кабинеттің штаты оның функционалдық қызметін қамтамасыз ететін және тиісті бұйрықпен Ректор бекітетін оқу-көмекші персонал қатарынан қалыптастырылады.

Кафедра миссиясы

Қазақстан Республикасының инновациялық даму проблемаларын шешуге бағдарланған экономика және басқару саласындағы бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау

Кафедра функциялары

Кафедра меңгерушісі– экономика ғылымдарының кандидаты, доцент. Бекбусинова  Гульнафиз  Кенжебекқызы

 

БИЗНЕС-АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Қабылдау комиссиясы

+7 (702) 912-39-97 Біз Сіздің қоңырауыңызды асыға күтеміз! 117